14.06.2007.

UZROCI NEPLODNOSTI KOD MUSKARACA

 

Uzroci neplodnosti muškarca mogu biti bolesti, infekcije ili uroðeni poremeæaji koji dovode do smanjenja broja ili odsustva spermija u ejakulatu, nedovoljne pokretljivosti spermija ili neprohodnosti sjemevoda. Ipak, najèešæe je direktno ili indirektno povezana sa spermatogenezom. I dok je muška neplodnost prije nekih dvadesetak godina bila uzrokom braène neplodnosti tek u 20 posto sluèajeva, danas je ovaj udio narastao na 40 posto. Novija istraživanja ukazuju da se prosjeèan broj spermija u ejakulatu u proteklih pola stoljeæa smanjio za gotovo 50 posto a dodatno zabrinjava èinjenica da je u ionako brojèano oslabljenom ejakulatu sve više slabije ili nepokretnih kao i morfološki nenormalnih spermija.

Poremeæaji spermatogeneze mogu nastati uslijed priroðenih genetskih abnormalnosti (Klinefertov sindrom, Downov sindrom), uslijed negenetskih poremeæaja razvoja testisa (kriptorhizam, atrofija testisa, aplazija mlaðih stanica spermatogeneze, sindrom Sertoli stanica) te kao posljedica varikokele, orhitisa, radijacije.

Kriptorhizam je anomalija nespuštanja testisa u skrotum. Javlja se u oko 4 posto djeèaka, dolazi do zaostajanja u spuštanju testisa iz trbušne šupljine u mošnje. Uzrok nastanka ove pojave može biti abnormalna graða testisa zbog èega se ne izluèuje dovoljna kolièina testosterona ili mehanièke prirode (uzak ingvinalni kanal, vezivne priraslice na putu suštanja testisa). Neplodnost nastupa uslijed ošteæenja zametnog epitela povišenom temperaturom u trbušnoj šupljini. Lijeèenje je vrlo uspješno: hormonskim putem ili kirurški.

Upala testisa ili orhitis najèešæe nastaje kao teška komplikacija zaušnjaka (mumps). Posljedice su teže ako se bolest preboli, a ne preleži, te ako se pojavi u starijoj životnoj dobi. Javlja se smanjeni broj ili potpuno odsustvo spermatozoida što je uzrokovano povišenom temperaturom testisa koja može zakoèiti spermatogenezu I na taj naèin izazvati ošteæenje spermatogonija (zametnih stanica)

Varikokela uzrokuje neplodnost muškarca poveæanjem temperature testisa. Prisutna je u 25-30 posto neplodnih muškaraca a èesto rezultira poveæanim brojem morfološkii abnormalnih oblika spermija I smanjenim brojem spermija u ejakulatu.

Torzija testisa takoðer je uzrok neplodnosti jer dolazi do prekida opticaja venske I arterijske krvi u testis. Uzrok su nagli pokreti ili fizièka trauma kao I nepotpuno spušteni testisi.

Malformacije ili opstrukcije u ekskretornim kanalima mogu nastati kao posljedica priroðenih abnormalnosti, upale ili kirurške operacije (vazektomija)

Spolna disfunkcija ukljuèuje koitalne èimbenike ili probleme s dovoðenjem sjemena u rodnicu ali i ejakulatorna disfunkcija uzrokuje neplodnost zbog anejakulacije ili ejakulacije izvan vagine. Anejakulacija nastaje kad muškarac ne izbacuje sjeme ili ne postiže orgazam a razlog je organskog ili psihièkog podrijetla.

Endokrinopatije povezane s neplodnošæu ukljuèuju hipopituitarizam, Kallmanov sindrom, nedostatak ili nepotpunu produkciju androgena. Posebnu pažnju treba posvetiti hipogonadizmu gdje se susreæemo s slabo razvijenim sekundarnim spolnim karakteristikama I eunuhoidnim skeletnim disproporcijama. Odreðivanje razine prolaktina pomaže pri dijagnosticiranju neplodnosti.

Spolno prenosive bolesti: Neke od spolno prenosivih bolesti mogu dovesti do sekundarne neplodnosti u muškarca: ošteæenja testisa ili pak izazvati neprohodnost sjemevoda. Otuda nužnost bakteriološkog pregleda urina, ejakulata i sekreta prostate kako bi se utvrdilo postojanje infekcije te omoguæilo adekvatno lijeèenje. Najèešæi uzroènici su: klamidija, gonokok, trichomonas, ureaplasma i mikoplazma.

Upala sjemenih mjehuriæa je rijedak, no dobro poznat, uzrok neplodnosti kod muškaraca. Infekcija dovodi do pada volumena ejakulata i do redukcije u stvaranju biokemijskih tvari koje potjeèu iz epitela sjemenih mjehuriæa. Posljedica je znaèajno niža koncentracija fruktoze u ejakulatu što rezultira smanjenom pokretljivošæu spermija. Otkrivanje uzroka i odgovarajuæe lijeèenje dovodi do normalizacije stanja.

Imunološki uzroci: Autoimunost je uzrok neplodnosti u 2 – 13 posto neplodnih muškaraca. Autoantitijela mogu se naæi i nakon virusne infekcije ili operacija u podruèju testisa, a najèešæe nastaju kao posljedica ošteæenja krvno-testisne barijere. Moguæe je da je to i glavni uzrok oligo- i azoospermije tzv. nepoznatnog uzroka (idiopatska oligo- i azoospermija).

Uzimanje nekih lijekova ima utjecaj na plodnost muškarca. Anabolièki steroidi, cimetidin, spirolakton mogu utjecati na reproduktivni ciklus, dok sulfasalazin I nitrofurantoin mogu utjecati na pokretljivost spermija.

Uzimanje droga i alkohola u veæim kolièinama takoðer je povezano s hormonalnim poremeæajem I smanjenim brojem spermija.

Obièno æe kod sumnje na mušku neplodnost lijeènik odrediti analizu sjemena (spermiogram).

Sudeæi prema American Academy of Urology ta je pretraga “najinformativniji test o muškoj plodnosti”. Premda nije u potpunosti konaèan, obzirom da “još postoje nejasnoæe oko toga što je potrebno za adekvatan i zdravi ejakulat…” I “…da karakteristike sjemena ne upuæuju apsolutno na funkcioniranje sperme.”

Veæina specijalista trebat æe dva do tri uzorka sjemena kako bi donijeli konaènu odluku o kvaliteti sjemena.

A nakon toga, ako se potvrdi neplodnost, postoji veliki broj razlièitih metoda lijeèenja, ukljuèujuæi i metode asistirajuæe reprodukcije…